Η ομάδα μας μεγαλώνει και αναζητάμε/ We are hiring
Αρχιτέκτονες και Interior Designers / Architects and Interior Designers
Απαραίτητα προσόντα / Necessary qualifications
• Άριστη γνώση: / A thorough knowledge of
✓ Autocad
✓ Rhino
✓ Sketchup
✓ V-Ray (ή κάποιο άλλο 3D rendering πρόγραμμα)
✓ Photoshop
• Εμπειρία σε αντίστοιχο γραφείο τουλάχιστον για 3 έτη / Experience in a similar office for at least 3 years

Tagged as: architect, interior designer

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Cart

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type

Share